Institucionet Arsimore Jopublike
FLATRAT E DIJES
Lagja: 1 Maj - Fier
Tel: +355 34 70 43 09
Tel: +355 34 70 43 15
info@flatratedijes.com
Kreu  //  9-Vjeçare  //  Featured News  //  Plani mesimor Shkolla 9 Vjercare

PLANI MESIMOR I SHKOLLES PER VITIN SHKOLLOR

NR.

LENDA

KLASAT

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

01

Gjuhe amtare

8

8

6

5

5

5

5

5

5

02

Gjuhe e huaj (anglisht)

2

2

3

3

3

3

3

3

3

03

Matematike

5

5

5

4

4

4

4

4

4

04

Dituri natyre

-

-

2

3

2

-

-

-

-

05

Fizike

-

-

-

-

-

1

2

2

2

06

Kimi

-

-

-

-

-

-

1

1

2

07

Biologji dhe edukim shendetsor

-

-

-

-

-

2

2

2

2

08

Vendlindja

-

-

-

-

2

-

-

-

-

09

Histori

-

-

-

1

-

2

2

2

2

10

Gjeografi

-

-

-

-

-

2

2

2

2

11

Edukate shoqerore

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Edukim figurativ

1

1

1

1

1

1

1

1

-

13

Edukim muzikor

1

1

1

1

1

2

2

2

2

14

Aftesim teknologjik

1

1

1

1

1

1

1

-

-

15

Edukim fizik

2

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Gjuhe frenge (gjuha e dyte)

-

-

-

-

-

2

2

2

2

17

Informatike

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

Veprimtari jashtekurrikulare lende me zgjedhje

-

-

-

1

-

-

-

-

-

 

Shuma (ore / jave)

22

22

23

24

23

29

31

30

30

Ambientet Shkolla 9 Vjecare

shkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecareshkolla_9_vjecare